بازرگانی عظیمی | ترخیص تخصصی 

فرایند ترخیص تخصصی کالا به آن دسته از امورگمرکی اطلاق می شود که با بررسی تخصصی کالا در هر یک از مراحل واردات و یا صادرات یک کالا به صورت کامل تخصصی بررسی می گردد که این مراحل شامل :بررسی تعرفه کالا ,برسی ارزش کالا,بررسی آیین نامه ها و مقرارت مربوط به کالا,برسی نحوه ورود کالا ,بررسی نحوه پرداخت هزینه کالا به فروشنده می باشد.و به صورت کلی می توان عنوان کرد که فعالیت ترخیص تخصصی کالا شامل آماده سازی و ثبت اسناد به صورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه پرداختی ها شامل مالیات ، ماخذ تعرفه گمرکی ، سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و تسهیلات ارائه شده توسط دولت به واردکنندگان و صادر کنندگان کالا می باشد.  • 1 -ترخیص تخصصی کالا
  • 2 -ثبت سفارش کالا
  • 3 -حمل و نقل کالا (زمینی,هوایی,دریایی)
  • 4 -ترانزیت داخلی کالا(زمینی , ریلی)
  • 5 -بیمه کالا
  • 6 -تعین تعرفه کالا به صورت کامل تخصصی
  • 8 -دریافت گواهی استاندارد کالا به صورت کامال تخصصی(IC/COI/VOC)
  • 9 -پیش بینی هزینه واردات کاال به صورت کامل تخصصی
  • 10 -واردت کالا بصورت برات بانکی ,واردات در مقابل صاردات,حواله بانکی
  • 11 -تامین ارز جهت واردت کالا به صورت بانکی