گروه بازرگانی عظیمی | مشاوره 100 % رایگان 

مشاوره چيست ؟

بررسي اوضاع سياسي اقتصادي و اجتمايي جهت انجام كاري كه كمتر دچار اشتباه شويممشاور كيست ؟

شخصي كه داراي دانش و تجربه كافي در رشته تخصصي خود دارد و ميتواند راهنماي خوبي باشدمشاوره بازرگاني و گمركي ؟

اين دو دو بخش تفكيك ناپذير هستند شخصي حقيقي يا حقوقي كه انتخاب ميكنيد جهت مشاوره بايد مسلط به اوضاع اقتصادي و قوانين گمركي باشدگروه بازرگاني عظيمي با داشتن كارشناساني با تجربه و مسلط به قوانين بروز گمرك شما را در جهت تعيين قيمت تمام شده كالا از خريد تا تحويل در گمرك هدايت ميكنند و اين مهمترين نكته در خريد شما ميباشد