02188836054 شنبه تا 4 شنبه 09:00 - 18:00
جزئیات ابعاد انواع کانتینر

جزئیات ابعاد انواع کانتینر

کانتینر بیست/20 فوت:

ابعاد

حجم داخلی

ظرفیت حمل بار

طول = 5.898 متر

عرض = 2.35 متر

ارتفاع = 2.394 متر

33.20 متر مکعب

20،800 کیلو گرم

کانتینر چهل/40 فوت:

ابعاد

حجم داخلی

ظرفیت حمل بار

طول = 12.031 متر

عرض=2.352 متر

ارتفاع = 2.394 متر

67.74 متر مکعب

 26،780 کیلو گرم

کانتینر چهل/40 فوت High Cube:

ابعاد

حجم داخلی

ظرفیت حمل بار

طول = 12.031 متر

عرض = 2.352 متر

ارتفاع = 2.698 متر

76.30 متر مکعب

25.980  کیلو گرم

کانتینر بیست/20 فوت یخچال دار:

ابعاد

حجم داخلی

ظرفیت حمل بار

طول = 5.499 متر

عرض = 2.290 متر

ارتفاع = 2.244 متر

26.70 متر مکعب

20،800 کیلو گرم

کانتینر چهل/40 فوت یخچال دار:

ابعاد

حجم داخلی

ظرفیت حمل بار

طول = 11.690  متر

عرض = 2.250  متر

ارتفاع = 2.247  متر

57.10 متر مکعب

20،800 کیلو گرم

کانتینر 20 فوت روباز:

ابعاد

حجم داخلی

ظرفیت حمل بار

طول = 5.629 متر

عرض = 2.212 متر

ارتفاع = 2.311  متر

32.00 متر مکعب

28،130 کیلو گرم

کانتینر 40 فوت روباز:

ابعاد

حجم داخلی

ظرفیت حمل بار

طول = 11.763 متر

عرض = 2.212 متر

ارتفاع = 2.311  متر

65.40 متر مکعب

26،630 کیلو گرم

کانتینر فلت 20 فوت:

ابعاد

حجم داخلی

ظرفیت حمل بار

طول = 5.624 متر

عرض = 2.236 متر

ارتفاع = 2.234  متر

27.90 متر مکعب

30،140  کیلو گرم

کانتینر فلت 40  فوت:

ابعاد

حجم داخلی

ظرفیت حمل بار

طول = 11.786 متر

عرض = 2.236 متر

ارتفاع = 1.968  متر

51.90 متر مکعب

40،000 کیلو گرم

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو