گروه بازرگانی عظیمی | بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مصوبه هیات وزیران در رابطه با واردات ماشین الات و تجهیزات خطوط تولید 

احتراما پیرو نامه عمومی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بدینوسیله مستند به تصویب نامه شماره ۷۲۱۹۱ ت ۵۶۸۰۳ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیات محترم وزیران , موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:


تبصره ۲: ذیل بند (۱) نامه عمومی فوق الذکر به صورت ذیل اصلاح می گردد:

تبصره ۲: مواردی که در زمان گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه توسط واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد و نیز مواردی که کالا ترخیص و تسویه حساب با بانک عامل انجام پذیرفته است , مشمول این نامه عمومی نمی گردد.

۲- ضمن اضافه نمودن شماره تعرفه های ۸۴۲۸۹۰۹۰ و ۸۴۶۲۹۹۰۰ با شرح کالای "سایر" به ردیف تعرفه های جدول پیوست بند ۲ نامه عمومی فوق الذکر , بند مذکور به صورت ذیل اصلاح می گردد:

۳- تامین ارز بابت اعتبارات اسنادی مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفا برای استفاده در خطوط تولید و غیرقابل عرضه به صورت تجاری ) به شرح جدول پیوست , که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه دارای قبض انبار صادره تا پایان سال ۱۳۹۷ می باشند. نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت , معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند/ ۴۴۱۳۷۹۷